The Secondary Educational Service Area Office 20 (Udonthani) www.sesa20.go.th
ข้อมูลพื้นฐาน สพม.20

- ข้อมูลผู้บริหาร

- ข้อมูลทั่วไป

- วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม


ข้อมูลสารสนเทศ สพม.20

- ข้อมูล DMC

- ข้อมูลคะแนน O-NET

- การขอประเมินวิทยฐานะ

โรงเรียนในสังกัด
- ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา 
- เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) บรรจุชุดที่ 3 
- ขอเชิญโรงเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกสารสื่อสาร (amss+) เพื่อทดแทนระบบ MY Office ในวันที่ 21 ก.พ.60  
- ประกาศ กศจ.เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี 2560 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  
- ประกาศรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
- ประกาศรับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38(2) แทนตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานงานธุรการ 
- รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค) ที่สำเร็จการศึกษา ปี 57 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) แทนตำแหน่งที่ว่าง 
- รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560 
- แนวทางวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-Net กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559แนวทางวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-Net กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
- สพม.20 ขอให้โรงเรียนที่จองไดอารี สพฐ. สามารถรับไดอารีได้ที่กลุ่มอำนวยการ 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่ายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (เพิ่มเติม)  
- VTR อธิบายความรู้และวิธีคิดในการทำข้อสอบ Per O-NET
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สพม.20
- การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ-  แนวข้อสอบโอเน็ต ป.6  ม.3
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
- การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู 
- ขอให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อขอรับเอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ คืน และนำส่งคืนภายในวันที่ 26 ม.ค. 60
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปี พ.ศ.2560   สถิติการสมัคร
- รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง
- แก้ไขแบบฟอร์มคำร้องขอย้าย สายครูผู้สอนระหว่างวันที่ 2 - 24 มกราคม 2560
- ขอให้โรงเรียนใช้ My Office 60 ในการรับส่งหนังสือแทน My Office 59
- การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
- ประกาศรับย้ายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (เพิ่มเติม)
ผู้บริหาร สพม.20


ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู

ผอ.สพม.20

กลุ่มงานภายใน สพม.20

- กลุ่มอำนวยการ

- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- กลุ่มนโยบายและแผน

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- กลุ่มบริหารงานบุคคล

- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน

- หน่วยตรวจสอบภายใน

บริการดาวน์โหลด

- คู่มือ AMSS++

- คู่มือ SMSS

- แบบฟอร์มหนังสือสวัสดิการเงินกู้

- แบบฟอร์มขอทำบัตรข้าราชการ

- แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน

- แบบฟอร์มขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ