The Secondary Educational Service Area Office 20 (Udonthani) www.sesa20.go.th
ข้อมูลพื้นฐาน สพม.20

- ข้อมูลผู้บริหาร

- ข้อมูลทั่วไป

- วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม


ข้อมูลสารสนเทศ สพม.20

- ข้อมูล DMC

- ข้อมูลคะแนน O-NET

- การขอประเมินวิทยฐานะ

เว็บไซต์โรงเรียน

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
– ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ประจำปี 2560 และ 2561
ประกาศเรื่องวิทยฐานะชำนาญการ
ผลการคัดเลือกสอบครผู้ช่วย เหตุพิเศษ 2560 จังหวัดอุดรธานี
รับสมัครสอบบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบปกติ กศจ.อุดรธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย เหตุพิเศษฯ
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมีนาคม 2560
การเรียนตัวผู้ผ่านการคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.20 ครั้งที่ 9 / 2559

การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพม.20
แบบสอบถามโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (amss++)และ (smss)
ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) บรรจุชุดที่ 3
ขอเชิญโรงเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกสารสื่อสาร (amss+) เพื่อทดแทนระบบ MY Office ในวันที่ 21 ก.พ.60
ประกาศ กศจ.เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
ประกาศรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ประกาศรับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38(2) แทนตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานงานธุรการ
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค) ที่สำเร็จการศึกษา ปี 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) แทนตำแหน่งที่ว่าง
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560
แนวทางวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-Net กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
– แนวทางวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-Net กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
– สพม.20 ขอให้โรงเรียนที่จองไดอารี สพฐ. สามารถรับไดอารีได้ที่กลุ่มอำนวยการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่ายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (เพิ่มเติม)
VTR อธิบายความรู้และวิธีคิดในการทำข้อสอบ Per O-NET
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สพม.20
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ–  แนวข้อสอบโอเน็ต ป.6  ม.3
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู 
ขอให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อขอรับเอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ คืน และนำส่งคืนภายในวันที่ 26 ม.ค. 60
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปี พ.ศ.2560   สถิติการสมัคร
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง
แก้ไขแบบฟอร์มคำร้องขอย้าย สายครูผู้สอนระหว่างวันที่ 2 – 24 มกราคม 2560
– ขอให้โรงเรียนใช้ My Office 60 ในการรับส่งหนังสือแทน My Office 59
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ประกาศรับย้ายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (เพิ่มเติม)

ผู้บริหาร สพม.20


ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู

ผอ.สพม.20

กลุ่มงานภายใน สพม.20

- กลุ่มอำนวยการ

- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- กลุ่มนโยบายและแผน

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- กลุ่มบริหารงานบุคคล

- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน

- หน่วยตรวจสอบภายใน

บริการดาวน์โหลด

- คู่มือ AMSS++

- คู่มือ SMSS

- แบบฟอร์มหนังสือสวัสดิการเงินกู้

- แบบฟอร์มขอทำบัตรข้าราชการ

- แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน

- แบบฟอร์มขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

 

ไฟล์เงินเดือน