The Secondary Educational Service Area Office 20 (Udonthani) www.sesa20.go.th
ข้อมูลพื้นฐาน สพม.20

- ข้อมูลผู้บริหาร

- ข้อมูลทั่วไป

- วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม


ข้อมูลสารสนเทศ สพม.20

- ข้อมูล DMC

- ข้อมูลคะแนน O-NET

- การขอประเมินวิทยฐานะ

เว็บไซต์โรงเรียน

ข่าวสารจากหน่วยงานภายใน สพม.20

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.20 ครั้งที่ 9 / 2559

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.

ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20

Continue reading

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ได้มีการประชุม(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 ผ่าน Tele Conference Continue reading

– เนื่องด้วย สพม.20 จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ท้องที่ สพม.18 ระหว่างวันที่ 21 – 24 พ.ค. 2560 จึงทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาขาดแคลน รุ่นที่ 2 
– แจ้งการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560  รายงานการประชุม 3/2560  วาระการประชุม   
– รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 
– การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  
– เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างพนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว         ขอให้นำส่งกลับ สพม.20 ภายในวันที่ 15 พ.ค. 60 ให้จงได้
– ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ประสงค์จะเสนอข้อเสนอการวิจัย 
– ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 1 / 2560 
– สพม.20 มีความจำเป็นต้องใช้งานโปรแกรม AMSS++ แทนโปรแกรม My Office จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดรับ – ส่งหนังสือ ผ่านโปรแกรม AMSS++ รหัสเข้าใช้งานและรหัสผ่าน คือรหัส smis ของโรงเรียน (คู่มือ)
– รายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2560
ขอให้ผู้มีรายชื่อไปติดต่อขอรับภาพถ่ายพระราชทานผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2558 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
– ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
– ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ประจำปี 2560 และ 2561 Continue reading

ผู้บริหาร สพม.20


ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู

ผอ.สพม.20

กลุ่มงานภายใน สพม.20

- กลุ่มอำนวยการ

- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- กลุ่มนโยบายและแผน

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- กลุ่มบริหารงานบุคคล

- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน

- หน่วยตรวจสอบภายใน

บริการดาวน์โหลด

- คู่มือ AMSS++

- คู่มือ SMSS

- แบบฟอร์มหนังสือสวัสดิการเงินกู้

- แบบฟอร์มขอทำบัตรข้าราชการ

- แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน

- แบบฟอร์มขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

 

ไฟล์เงินเดือน