The Secondary Educational Service Area Office 20 (Udonthani) www.sesa20.go.th
ข้อมูลพื้นฐาน สพม.20

- ข้อมูลผู้บริหาร

- ข้อมูลทั่วไป

- วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม


ข้อมูลสารสนเทศ สพม.20

- ข้อมูล DMC

- ข้อมูลคะแนน O-NET

- การขอประเมินวิทยฐานะ

โรงเรียนในสังกัด

ข่าวสารจากหน่วยงานภายใน สพม.20

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ได้มีการประชุม(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 ผ่าน Tele Conference Continue reading

- ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา 
- เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) บรรจุชุดที่ 3 
- ขอเชิญโรงเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกสารสื่อสาร (amss+) เพื่อทดแทนระบบ MY Office ในวันที่ 21 ก.พ.60  
- ประกาศ กศจ.เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี 2560 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  
- ประกาศรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
- ประกาศรับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38(2) แทนตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานงานธุรการ 
- รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค) ที่สำเร็จการศึกษา ปี 57 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) แทนตำแหน่งที่ว่าง 
- รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560 
- แนวทางวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-Net กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559แนวทางวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-Net กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
- สพม.20 ขอให้โรงเรียนที่จองไดอารี สพฐ. สามารถรับไดอารีได้ที่กลุ่มอำนวยการ 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่ายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
 Continue reading 
ผู้บริหาร สพม.20


ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู

ผอ.สพม.20

กลุ่มงานภายใน สพม.20

- กลุ่มอำนวยการ

- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- กลุ่มนโยบายและแผน

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- กลุ่มบริหารงานบุคคล

- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน

- หน่วยตรวจสอบภายใน

บริการดาวน์โหลด

- คู่มือ AMSS++

- คู่มือ SMSS

- แบบฟอร์มหนังสือสวัสดิการเงินกู้

- แบบฟอร์มขอทำบัตรข้าราชการ

- แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน

- แบบฟอร์มขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ