The Secondary Educational Service Area Office 20 (Udonthani) www.sesa20.go.th
ข้อมูลพื้นฐาน สพม.20

- ข้อมูลผู้บริหาร

- ข้อมูลทั่วไป

- วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม


ข้อมูลสารสนเทศ สพม.20

- ข้อมูล DMC

- ข้อมูลคะแนน O-NET

- การขอประเมินวิทยฐานะ

เว็บไซต์โรงเรียน

Wannapa sreebunlue

เอกสารอบรม PLC  
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) แทนตำแหน่งว่าง  
– คืนผลงานการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) เพื่อประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
– ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ติดต่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วน 
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาขาดแคลน รุ่นที่ 2 
– แจ้งการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560  รายงานการประชุม 3/2560  วาระการประชุม   
– รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 
– การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  
Continue reading

ผู้บริหาร สพม.20


ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู

ผอ.สพม.20

กลุ่มงานภายใน สพม.20

- กลุ่มอำนวยการ

- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- กลุ่มนโยบายและแผน

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- กลุ่มบริหารงานบุคคล

- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน

- หน่วยตรวจสอบภายใน

บริการดาวน์โหลด

- คู่มือ AMSS++

- คู่มือ SMSS

- แบบฟอร์มหนังสือสวัสดิการเงินกู้

- แบบฟอร์มขอทำบัตรข้าราชการ

- แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน

- แบบฟอร์มขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

 

ไฟล์เงินเดือน