The Secondary Educational Service Area Office 20 (Udonthani) www.sesa20.go.th
ข้อมูลพื้นฐาน สพม.20

- ข้อมูลผู้บริหาร

- ข้อมูลทั่วไป

- วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม


ข้อมูลสารสนเทศ สพม.20

- ข้อมูล DMC

- ข้อมูลคะแนน O-NET

- การขอประเมินวิทยฐานะ

เว็บไซต์โรงเรียน

Wannapa sreebunlue

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
– ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ประจำปี 2560 และ 2561
ประกาศเรื่องวิทยฐานะชำนาญการ
ผลการคัดเลือกสอบครผู้ช่วย เหตุพิเศษ 2560 จังหวัดอุดรธานี
รับสมัครสอบบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบปกติ กศจ.อุดรธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย เหตุพิเศษฯ
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมีนาคม 2560
การเรียนตัวผู้ผ่านการคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.20 ครั้งที่ 9 / 2559
Continue reading

ผู้บริหาร สพม.20


ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู

ผอ.สพม.20

กลุ่มงานภายใน สพม.20

- กลุ่มอำนวยการ

- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- กลุ่มนโยบายและแผน

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- กลุ่มบริหารงานบุคคล

- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน

- หน่วยตรวจสอบภายใน

บริการดาวน์โหลด

- คู่มือ AMSS++

- คู่มือ SMSS

- แบบฟอร์มหนังสือสวัสดิการเงินกู้

- แบบฟอร์มขอทำบัตรข้าราชการ

- แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน

- แบบฟอร์มขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

 

ไฟล์เงินเดือน