สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

The Secondary Educational Service Area Office 20 (Udonthani) www.sesa20.go.th

ข้อมูลพื้นฐาน สพม.20

- ข้อมูลผู้บริหาร

- ข้อมูลทั่วไป

- วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม


ข้อมูลสารสนเทศ สพม.20

- ข้อมูล DMC

- ข้อมูลคะแนน O-NET

- การขอประเมินวิทยฐานะ

เว็บไซต์โรงเรียน

 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2559

 เปรียบเทียบ-O-NET-2559-ม6 สำเนาของ-O-NET2559-ม3 (1)

ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการย้ายคืน (ผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558-2559)บัญชีรายชื่อ

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สควค.

เรื่องการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ประกาศรายชื่อ11 ก.ค

ผู้บริหาร สพม.20


ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู

ผอ.สพม.20

กลุ่มงานภายใน สพม.20

- กลุ่มอำนวยการ

- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- กลุ่มนโยบายและแผน

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- กลุ่มบริหารงานบุคคล

- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน

- หน่วยตรวจสอบภายใน

บริการดาวน์โหลด

- คู่มือ AMSS++

- คู่มือ SMSS

- แบบฟอร์มหนังสือสวัสดิการเงินกู้

- แบบฟอร์มขอทำบัตรข้าราชการ

- แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน

- แบบฟอร์มขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

 

ไฟล์เงินเดือน