ติดต่อสอบถาม


 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  เลขที่ 79 หมู่  6 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41000
  โทรศัพท์   042-123-173   โทรสาร  042-123-174     E-mail : prsesa20@gmail.com  Facebook : sesa20udon
              
        
                                        เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน สพม.20
        ห้อง                     หมายเลข
นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง  รองผอ.สพม.20 042-123173  ต่อ  21
นายวีระชัย  บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 042-123173  ต่อ  49
นายชูวิทย์  สิงห์โท รองผอ.สพม.20 042-123173 ต่อ  43
เลขาผอ.สพม.20 042-123173 ต่อ  11
กลุ่มอำนวยการ 042-123173 ต่อ  31,35
กลุ่มนโยบายและแผน 042-123173 ต่อ  32
กลุ่มบริหารงานบุคคล 042-123173 ต่อ  33,34
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 042-123173 ต่อ  36
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  042-123173 ต่อ  38
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 042-123173  ต่อ  42
หน่วยตรวจสอบภายใน 042-123173  ต่อ  37
งานนิติกร 042-123173  ต่อ  41