Recent site activity

Jul 15, 2020, 5:43 AM spm20 channel edited มาตรการเขตสุจริต 2563
Jul 14, 2020, 8:25 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Jul 14, 2020, 8:23 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Jul 14, 2020, 8:16 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Jul 14, 2020, 4:56 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
Jul 14, 2020, 4:52 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 104675342_979498852521593_4941395501800466294_o.jpg to ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
Jul 14, 2020, 4:51 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 104629643_979499475854864_4556996424236029211_o.jpg to ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
Jul 14, 2020, 4:51 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 104466217_979498945854917_4799909735650380511_o.jpg to ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
Jul 14, 2020, 4:51 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 104412361_979499795854832_865758619607960946_o.jpg to ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
Jul 14, 2020, 4:51 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 104106223_979498882521590_8871636026053770258_o.jpg to ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
Jul 14, 2020, 4:51 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 103681252_979498872521591_6642060017315765468_o.jpg to ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
Jul 14, 2020, 4:51 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 103487025_979499159188229_5606888479364710544_o.jpg to ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
Jul 14, 2020, 4:51 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 103436977_979499602521518_6372899946478062900_o.jpg to ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
Jul 14, 2020, 4:51 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 83214314_979499252521553_1233296599757319150_o.jpg to ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
Jul 14, 2020, 4:50 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 82957483_979498575854954_4311437764423399059_o.jpg to ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
Jul 14, 2020, 4:50 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 82339731_979499369188208_5525262745845679437_o.jpg to ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
Jul 14, 2020, 4:48 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited ประชุม​ ก.ต.ป.น.​ เพื่อพิจารณาผลการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563
Jul 14, 2020, 4:47 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 104286132_979501495854662_5704433244029160296_o.jpg to ประชุม​ ก.ต.ป.น.​ เพื่อพิจารณาผลการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563
Jul 14, 2020, 4:47 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 104040544_979501419188003_5984300753803118597_o.jpg to ประชุม​ ก.ต.ป.น.​ เพื่อพิจารณาผลการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563
Jul 14, 2020, 4:46 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 103692977_979501425854669_9049203477725237245_o.jpg to ประชุม​ ก.ต.ป.น.​ เพื่อพิจารณาผลการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563
Jul 14, 2020, 4:46 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 103127692_979501439188001_1548893122052277739_o.jpg to ประชุม​ ก.ต.ป.น.​ เพื่อพิจารณาผลการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563
Jul 14, 2020, 4:45 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร created ประชุม​ ก.ต.ป.น.​ เพื่อพิจารณาผลการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563
Jul 14, 2020, 4:43 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร created ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
Jul 14, 2020, 4:42 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี
Jul 14, 2020, 4:41 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 977819.jpg to ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี

older | newer