Recent site activity

Aug 16, 2019, 1:56 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
Aug 16, 2019, 1:56 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
Aug 16, 2019, 1:56 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached คู่มือการใช้งาน Offline 2562.pdf to ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
Aug 16, 2019, 1:56 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร deleted attachment คู่มือการใช้งานโปรแกรมแบบฟอร์มฯ.pdf from ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
Aug 16, 2019, 1:05 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
Aug 16, 2019, 1:04 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached F.jpg to ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
Aug 16, 2019, 1:00 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
Aug 16, 2019, 12:43 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์.pdf to ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
Aug 16, 2019, 12:43 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached นำเสนอ.pdf to ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
Aug 16, 2019, 12:43 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached คู่มือการใช้งานโปรแกรมแบบฟอร์มฯ.pdf to ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
Aug 16, 2019, 12:43 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร created ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
Aug 14, 2019, 2:30 AM สพม. ที่ยี่สิบ edited การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
Aug 14, 2019, 2:30 AM สพม. ที่ยี่สิบ attached บทความ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ - krucom studio.pdf to การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
Aug 14, 2019, 2:30 AM สพม. ที่ยี่สิบ attached 240468 - krucom studio.jpg to การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
Aug 14, 2019, 2:30 AM สพม. ที่ยี่สิบ created การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
Aug 14, 2019, 2:25 AM สพม. ที่ยี่สิบ edited การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
Aug 14, 2019, 2:25 AM สพม. ที่ยี่สิบ attached vijai2 - Nopphadol Kaewwiset.pdf to การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
Aug 14, 2019, 2:25 AM สพม. ที่ยี่สิบ attached 1559135776085.jpg to การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
Aug 14, 2019, 2:25 AM สพม. ที่ยี่สิบ created การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
Aug 14, 2019, 2:21 AM สพม. ที่ยี่สิบ edited การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
Aug 14, 2019, 2:21 AM สพม. ที่ยี่สิบ attached 2. บทคัดย่อ - Nopphadol Kaewwiset.pdf to การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
Aug 14, 2019, 2:21 AM สพม. ที่ยี่สิบ attached 1559135776085.jpg to การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
Aug 14, 2019, 2:21 AM สพม. ที่ยี่สิบ created การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
Aug 12, 2019, 8:30 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 68612530_729765804161567_1186794923827920896_o.jpg to วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2562
Aug 12, 2019, 8:30 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 68607261_730148767456604_3646028747238277120_n.jpg to วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2562

older | newer