Recent site activity

เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Jan 28, 2020, 12:51 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี edited ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่สนใจศึกษาต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)
Jan 28, 2020, 12:51 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี attached ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6.pdf to ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่สนใจศึกษาต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)
Jan 28, 2020, 12:50 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี attached 386128.jpg to ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่สนใจศึกษาต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)
Jan 28, 2020, 12:50 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี created ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่สนใจศึกษาต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)
Jan 24, 2020, 8:29 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
Jan 24, 2020, 8:29 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_2585.JPG to ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
Jan 24, 2020, 8:29 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_2578.JPG to ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
Jan 24, 2020, 8:29 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_2570.JPG to ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
Jan 24, 2020, 8:29 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_2563.JPG to ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
Jan 24, 2020, 8:29 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_2559.JPG to ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
Jan 24, 2020, 8:29 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_2533.JPG to ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
Jan 24, 2020, 8:29 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_2527.JPG to ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
Jan 24, 2020, 8:29 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_2523.JPG to ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
Jan 24, 2020, 8:29 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_2505.JPG to ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
Jan 24, 2020, 8:29 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_2503.JPG to ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
Jan 24, 2020, 8:29 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_2498.JPG to ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
Jan 24, 2020, 8:29 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_2492.JPG to ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
Jan 24, 2020, 8:29 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_2488.JPG to ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
Jan 24, 2020, 8:29 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร created ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
Jan 24, 2020, 8:15 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Jan 24, 2020, 1:00 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
Jan 24, 2020, 1:00 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันวิชาการ.pdf to ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
Jan 24, 2020, 1:00 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached logo.jpg to ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา

older | newer