Recent site activity

Aug 16, 2018, 7:43 PM สพม. ที่ยี่สิบ updated hotmenu.gif
Aug 13, 2018, 7:21 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached วันแม่ 182.jpg to จดหมายข่าว สพม.20 ฉบับที่ 182 ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2561
Aug 13, 2018, 7:21 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร created จดหมายข่าว สพม.20 ฉบับที่ 182 ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2561
Aug 13, 2018, 7:17 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited จดหมายข่าวสพม20
Aug 13, 2018, 7:16 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached วันแม่ 182.jpg to จดหมายข่าวสพม20
Aug 10, 2018, 9:05 PM สพม. ที่ยี่สิบ edited รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
Aug 10, 2018, 9:05 PM สพม. ที่ยี่สิบ attached รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูผ.pdf to รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
Aug 10, 2018, 9:05 PM สพม. ที่ยี่สิบ attached 386128.jpg to รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
Aug 10, 2018, 9:05 PM สพม. ที่ยี่สิบ created รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
Aug 8, 2018, 2:04 AM สพม. ที่ยี่สิบ attached page-1.pdf to สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 กรกฏาคม 2561)
Aug 8, 2018, 2:04 AM สพม. ที่ยี่สิบ created สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 กรกฏาคม 2561)
Aug 8, 2018, 2:04 AM สพม. ที่ยี่สิบ attached page-1-1.jpg to สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 กรกฏาคม 2561)
Aug 8, 2018, 1:57 AM สพม. ที่ยี่สิบ attached page-2.pdf to สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(30 มิถุนายน 2561)
Aug 8, 2018, 1:57 AM สพม. ที่ยี่สิบ attached page-2-1.jpg to สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(30 มิถุนายน 2561)
Aug 8, 2018, 1:57 AM สพม. ที่ยี่สิบ created สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(30 มิถุนายน 2561)
Aug 8, 2018, 1:55 AM สพม. ที่ยี่สิบ deleted สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 กรกฏาคม 2561)
Aug 8, 2018, 1:55 AM สพม. ที่ยี่สิบ deleted attachment page-1.pdf from สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 กรกฏาคม 2561)
Aug 8, 2018, 1:55 AM สพม. ที่ยี่สิบ deleted attachment page-1-1.jpg from สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 กรกฏาคม 2561)
Aug 8, 2018, 12:39 AM สพม. ที่ยี่สิบ attached page-1.pdf to สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 กรกฏาคม 2561)
Aug 8, 2018, 12:39 AM สพม. ที่ยี่สิบ attached page-1-1.jpg to สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 กรกฏาคม 2561)
Aug 8, 2018, 12:39 AM สพม. ที่ยี่สิบ created สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 กรกฏาคม 2561)
Aug 8, 2018, 12:07 AM สพม. ที่ยี่สิบ attached scan.pdf to บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง ประจำปี 2561 31/7/2561
Aug 8, 2018, 12:07 AM สพม. ที่ยี่สิบ attached 386128.jpg to บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง ประจำปี 2561 31/7/2561
Aug 8, 2018, 12:07 AM สพม. ที่ยี่สิบ created บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง ประจำปี 2561 31/7/2561
Aug 2, 2018, 6:55 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited จดหมายข่าว สพม.20 ฉบับที่ 174 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2561

older | newer