แบบสำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

posted May 2, 2020, 2:53 AM by spm20 channel   [ updated May 2, 2020, 2:53 AM ]
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานแบบสำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ก่อนวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. 
(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

แบบสำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ‎(Covid-19)‎สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ‎(การตอบกลับ)‎