ตรวจสอบการกรอกข้อมูล


การดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

posted Aug 22, 2020, 4:59 AM by spm20 channel   [ updated Aug 22, 2020, 4:59 AM ]

สามารถตรวจเช็คการรายงานได้ที่นี้

แบบสอบถามการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียน ‎‎(การตอบกลับ)‎‎


การรายงานข้อมูล IIT

posted Aug 9, 2020, 7:37 AM by spm20 channel   [ updated Aug 9, 2020, 7:37 AM ]

แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอล ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

posted May 7, 2020, 10:45 PM by spm20 channel   [ updated May 11, 2020, 9:46 PM ]

***ขอความร่วมมือรายงานภายใน วันที่ 12 พฤษภาคม 2563***
แบบตอบกลับทันที

แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอล ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ‎‎‎(COVID-19)‎‎‎ ‎‎‎(การตอบกลับ)‎‎‎


แบบสำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

posted May 2, 2020, 2:53 AM by spm20 channel   [ updated May 2, 2020, 2:53 AM ]

รายชื่อโรงเรียนที่รายงานแบบสำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ก่อนวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. 
(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

แบบสำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ‎(Covid-19)‎สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ‎(การตอบกลับ)‎


แบบสำรวจข้อมูลจำนวนครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพม.๒๐

posted Apr 22, 2020, 6:19 PM by spm20 channel   [ updated Apr 30, 2020, 12:11 AM ]


บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูลจำนวนครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนสังกัด สพม.๒๐
 (ส่งรายงานข้อมูล 63 โรงเรียน  24/4/2563  เวลา 16.30 น.)
***ในกรณีที่รายงานเข้ามาซ้ำเจ้าหน้าที่จะยืดข้อมูลผู้รายงานล่าสุด***

แบบสำรวจข้อมูลจำนวนครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพม.๒๐


แบบสำรวจอุปกรณ์ในการจัดการเรียนทางไกลที่บ้านนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

posted Apr 12, 2020, 9:20 PM by spm20 channel   [ updated Apr 13, 2020, 2:29 AM ]

ส่งข้อมูลครบทุกโรงเรียน(เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบข้อมูล)

แบบสำรวจอุปกรณ์ในการจัดการเรียนทางไกลที่บ้านนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ‎(COVID-19)‎

1-6 of 6