รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

posted Jul 18, 2018, 8:56 PM by spm20 channel   [ updated Jul 18, 2018, 8:57 PM ]

โดย นางสาวปิยภรณ์ ขุสุวรรณ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเรียนอุดรพัฒนาการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (15/6/61)
Ċ
spm20 channel,
Jul 18, 2018, 8:56 PM
Ċ
spm20 channel,
Jul 18, 2018, 8:56 PM