รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรุป เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ

posted Jul 18, 2018, 8:42 PM by spm20 channel   [ updated Jul 18, 2018, 8:48 PM ]
โดย นายอำพันธ์ วันธงไชย ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (22/5/61)

Ċ
spm20 channel,
Jul 18, 2018, 8:42 PM