รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

posted Jul 18, 2018, 8:43 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jul 18, 2018, 8:47 PM ]
โดย นางสาวนิยม อินทร์หาญ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนสร้างคอมวิทยา   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (15/6/61)
Ċ
สพม. ที่ยี่สิบ,
Jul 18, 2018, 8:45 PM
ĉ
สพม. ที่ยี่สิบ,
Jul 18, 2018, 8:45 PM
Ċ
สพม. ที่ยี่สิบ,
Jul 18, 2018, 8:46 PM
Ċ
สพม. ที่ยี่สิบ,
Jul 18, 2018, 8:46 PM
Ċ
สพม. ที่ยี่สิบ,
Jul 18, 2018, 8:46 PM
Ċ
สพม. ที่ยี่สิบ,
Jul 18, 2018, 8:45 PM
ĉ
สพม. ที่ยี่สิบ,
Jul 18, 2018, 8:46 PM