โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM )

posted Jul 18, 2018, 8:33 PM by spm20 channel   [ updated Jul 18, 2018, 8:48 PM ]
   
โดย นางศุภร ไซยขันธ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ของโรงเรียนบ้านดุงวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (17/4/61)