การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

posted Aug 21, 2019, 8:47 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 21, 2019, 8:47 PM ]

โดยนายจัดสันต์  ภักดีศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี