การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

posted Aug 14, 2019, 2:21 AM by spm20 channel   [ updated Aug 14, 2019, 2:21 AM ]


โดยนายธวัช บรรเลงรมย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 
Ċ
spm20 channel,
Aug 14, 2019, 2:21 AM