การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es)เสริมด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เรื่อง ของไหล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

posted Jul 18, 2018, 8:59 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jul 18, 2018, 9:00 PM ]

โดย นางสาวนฤวรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเรียนอุดรพัฒนาการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (15/6/61)
Ċ
สพม. ที่ยี่สิบ,
Jul 18, 2018, 8:59 PM
Ċ
สพม. ที่ยี่สิบ,
Jul 18, 2018, 8:59 PM