ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ SQ4R เล่มที่ 1 เรื่องการอ่านเรื่องสั้นอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาภาษาไทย ท32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

posted Feb 26, 2019, 7:27 AM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Feb 26, 2019, 7:28 AM ]
โดยนางสุมาลี เทพดุสิต ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 
Ċ
สพมยี่สิบ อุดรธานี,
Feb 26, 2019, 7:27 AM
Ċ
สพมยี่สิบ อุดรธานี,
Feb 26, 2019, 7:27 AM