บทเรียนสำเร็จรูป วิชาสังคมศึกษา ส32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุด "เศรษฐกิจพอเพียง" ศาสตร์พระราชากับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 เล่มที่ 1 องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

posted Feb 26, 2019, 7:20 AM by spm20 channel   [ updated Feb 26, 2019, 7:21 AM ]
โดยนางมนัญชยา วงษ์พุฒ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี