การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สพม.20

ขั้นตอนการขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
1.กรอกข้อมูลของผู้เผยแพร่ผลงานลงในแบบฟอร์มที่กำหนด
2.แนบไฟล์สำเนาหนังสือนำส่งที่ลงทะเบียนรับโดยกลุ่มอำนวยการ สพม.20 
3.แนบไฟล์ข้อมูลผลงานทางวิชาการเป็นไฟล์.pdf ที่มีลายเส้น/ลายน้ำ
4.แนบไฟล์รูปภาพ(ชุดปกติขาวหรือชุดปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว)


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwvacI6Yv1raUOo7Kg0y91uQpLHH2XVB7jQf4IFY1d9fgUhw/viewform

https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/trwc-sxb-kar-phey-phaer-phl-ngan

รายงานการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สพม.20

posted Feb 17, 2019, 9:24 PM by สพม. ที่ยี่สิบ


โดย นายมรกต กลัดสอาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธรนี 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

posted Feb 10, 2019, 8:08 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Feb 10, 2019, 8:10 PM ]


โดยนางรุ่งอรุณ  โสภากุล  ตำแหน่งครู  โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

posted Jul 18, 2018, 9:17 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jul 18, 2018, 9:17 PM ]

โดย นายวิทยา  มุณีจันทร์  ตำแหน่งครู โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es)เสริมด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เรื่อง ของไหล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

posted Jul 18, 2018, 8:59 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jul 18, 2018, 9:00 PM ]


โดย นางสาวนฤวรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเรียนอุดรพัฒนาการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (15/6/61)

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

posted Jul 18, 2018, 8:56 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jul 18, 2018, 8:57 PM ]


โดย นางสาวปิยภรณ์ ขุสุวรรณ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเรียนอุดรพัฒนาการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (15/6/61)

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ทัศนศิลป์ ( ศ๒๑๑๐๑ ) หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ทัศนธาตุ

posted Jul 18, 2018, 8:53 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jul 18, 2018, 8:54 PM ]

โดย นางสาวศิวัชญา  กันหาชิน ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (15/6/61)

รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

posted Jul 18, 2018, 8:43 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jul 18, 2018, 8:47 PM ]

โดย นางสาวนิยม อินทร์หาญ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนสร้างคอมวิทยา   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (15/6/61)

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรุป เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ

posted Jul 18, 2018, 8:42 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jul 18, 2018, 8:48 PM ]

โดย นายอำพันธ์ วันธงไชย ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (22/5/61)

ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

posted Jul 18, 2018, 8:39 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jul 18, 2018, 8:48 PM ]


โดย รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการนางภัทรพร พันธุวาปี ของโรงเรียนอุดรพัฒนาการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (16/5/61)

โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM )

posted Jul 18, 2018, 8:33 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jul 18, 2018, 8:48 PM ]

   
โดย นางศุภร ไซยขันธ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ของโรงเรียนบ้านดุงวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (17/4/61)

1-10 of 10