การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สพม.20

ขั้นตอนการขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
1.กรอกข้อมูลของผู้เผยแพร่ผลงานลงในแบบฟอร์มที่กำหนด
2.แนบไฟล์สำเนาหนังสือนำส่งที่ลงทะเบียนรับโดยกลุ่มอำนวยการ สพม.20 
3.แนบไฟล์ข้อมูลผลงานทางวิชาการเป็นไฟล์.pdf ที่มีลายเส้น/ลายน้ำ
4.แนบไฟล์รูปภาพ(ชุดปกติขาวหรือชุดปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว)


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwvacI6Yv1raUOo7Kg0y91uQpLHH2XVB7jQf4IFY1d9fgUhw/viewform

https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/trwc-sxb-kar-phey-phaer-phl-ngan

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม

posted Aug 14, 2019, 2:29 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Aug 14, 2019, 2:30 AM ]

โดยนายนายจัดสันต์  ภักดีศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

posted Aug 14, 2019, 2:25 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Aug 14, 2019, 2:25 AM ]

โดยนายธวัช บรรเลงรมย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 


การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

posted Aug 14, 2019, 2:21 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Aug 14, 2019, 2:21 AM ]โดยนายธวัช บรรเลงรมย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

posted May 29, 2019, 6:22 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated May 29, 2019, 6:23 AM ]

โดยนายธวัช บรรเลงรมย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ SQ4R เล่มที่ 1 เรื่องการอ่านเรื่องสั้นอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาภาษาไทย ท32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

posted Feb 26, 2019, 7:27 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Feb 26, 2019, 7:28 AM ]

โดยนางสุมาลี เทพดุสิต ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 

บทเรียนสำเร็จรูป วิชาสังคมศึกษา ส32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุด "เศรษฐกิจพอเพียง" ศาสตร์พระราชากับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 เล่มที่ 1 องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

posted Feb 26, 2019, 7:20 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Feb 26, 2019, 7:21 AM ]

โดยนางมนัญชยา วงษ์พุฒ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน รายวิชา การงานอาชีพ ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 2 เรื่อง ประเภทของงานประดิษฐ์

posted Feb 26, 2019, 7:13 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Feb 26, 2019, 8:32 AM ]

โดยนางนิภาพร อรัญสาร ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

posted Feb 10, 2019, 8:08 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Feb 10, 2019, 8:10 PM ]


โดยนางรุ่งอรุณ  โสภากุล  ตำแหน่งครู  โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

posted Jul 18, 2018, 9:17 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jul 18, 2018, 9:17 PM ]

โดย นายวิทยา  มุณีจันทร์  ตำแหน่งครู โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 

1-10 of 17