ไฟล์การอบรมต่างๆ....(ศน)

posted Feb 26, 2019, 8:19 AM by spm20 channel   [ updated Feb 26, 2019, 8:31 AM ]
ศน.วิทยา บุราณ
มาตรฐานการศึกษาชาติ2561
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการประเมินคุณภาพฯ
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ฯ