กลุ่มอำนวยการ

นายอาคม  สัตถาผล
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
 
นางปาริชาติ  มีเชื้อ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 นางสาวเพ็ญพักตร์  สังวิบุตร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 นายเศรษฐวัฒน์  วัฒนเศรษฐ์โชติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสมจิตร  พรมแสน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายสุรศักดิ์ ศรีกงพาน 
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายอธิวัฒน์  ศรีธาวิรัตน์ 
ช่างปูน 4
 นายเสน่ห์  แดนชัยภูมิ
ช่างไฟฟ้า 3
นายอนันต์ นามบำรุง 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
 นางธนวรรณ  แดนชัยภูมิ
พนักงานบริการ
 
นางสมรักษ์   จันทร์เรือง
พนักงานบริการ

นายไพทูรย์  คำสา
 พนักงานขับรถ
 นายธำมรงค์  ยางศรี
พนักงานขับรถ
 
นายวิเชียร  อินทร์รักษา
ยาม 
 Comments