กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายศักดา   จำปาหอม
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 
นางปราณี  ศรีโยธา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางณิชารัตน์  ภิรมย์รักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกรรณิการ์  ม่วงมิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
 
นางชวนคิด   โพธิ์แหบ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายวัชรพล  คำก้อน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 


 

 
นางสาวรัชนก  นาคพงษ์
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่
 

Comments