กลุ่มนโยบายและแผน

นางพรพิมล   ชินภักดี
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
 
นางสาวมณีกานต์   เต้านวม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสุรเนตร  กลัดสอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางปัณณพร   บุญเที่ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเจษฎาภรณ์  ภักดีดร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวมานิตา  โคกแดง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 


Comments