กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน

นายธีรวุฒิ พิทักษ์ชน
Mr.Theerawut Pitakchon
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
E-mail : theerawut20@esdc.go.th
086-2218836
ที่ปรึกษาผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
นายบัณฑิต ไชยวงศ์ 
Mr.Bundit chaiyawong 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : bundit20@esdc.go.th 
083-3389080
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นายทนงศักดิ์ ปิดตะกาศ 
Mr.Tanongsak Pidtakard 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : tanongsak20@esdc.go.th 
087-8645794
นางสาวกษมา หินพรหม 
Miss Gasama Hinprom 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : gasama20@esdc.go.th 
082-8350100
นางไพรวัลย์ พานิช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายมนิต อินทะชุบ 
Mr.Manit Intachoop 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : manit20@esdc.go.th 
081-9669335
ว่าที่ร้อยตรีมณเฑียร  น้อยบุดดี
Acting sub Lt.Montien  Noibuddee
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : montien20@esdc.go.th
081-3802769
นางสาวบุญปลูก สิทธิไทย 
Miss Boonplook Sittithai 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : boonplook20@esdc.go.th 
081-0523256
นายสุพัชร พันธุระศรี 
Mr.Suphat Phanthurasri 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : suphat20@esdc.go.th 
093-5619339 
นายธนบดี นันทะ 
Mr.Thanabodee Nonta 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : thanabodee20@esdc.go.th 
088-3405116
ว่าที่ร้อยตรีพินิจ นามบำรุง 
Acting sub Lt.Pinit Nambumroong 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : pinit20@esdc.go.th 
089-8638794
นางเมธาวดี เคหบาล 
Mrs.Methawadee Kehabal 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : methawadee20@esdc.go.th 
081-9644072
นางสาวอุทุมพร ตุ่ยไชย 
Miss Utoomporn Tuichai 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : utoomporn20@esdc.go.th 
081-3806799
นายสุรพล ผลประเสริฐ 
Mr.Suraphol Polprasert 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : suraphol20@esdc.go.th 
081-7688827
นางมาลินี ผลประเสริฐ 
Mrs.Malinee Pholprasert 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : malinee20@esdc.go.th 
089-8402553
นางทองใบ  มุ่งชู
ครูช่วยราชการ
นางสาวชลธิชา  บุดดีสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวเสาวภา  ชาภิรมย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Comments