กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน

นายบัณฑิต ไชยวงศ์ 
Mr.Bundit chaiyawong 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : bundit20@esdc.go.th 
083-3389080
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ว่าที่ร้อยตรีมณเฑียร  น้อยบุดดี
Acting sub Lt.Montien  Noibuddee
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : montien20@esdc.go.th
081-3802769
นางไพรวัลย์ พานิช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกษมา หินพรหม 
Miss Gasama Hinprom 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : gasama20@esdc.go.th 
082-8350100

นางสาวบุญปลูก สิทธิไทย 
Miss Boonplook Sittithai 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : boonplook20@esdc.go.th 
081-0523256
นางเมธาวดี เคหบาล 
Mrs.Methawadee Kehabal 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : methawadee20@esdc.go.th 
081-9644072
นายสุรพล ผลประเสริฐ 
Mr.Suraphol Polprasert 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : suraphol20@esdc.go.th 
081-7688827
นางมาลินี ผลประเสริฐ 
Mrs.Malinee Pholprasert 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : malinee20@esdc.go.th 
089-8402553

นางสาวชลธิชา  บุดดีสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวเสาวภา  ชาภิรมย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Comments