กลุ่มกฏหมายและคดีกิจกรรมกลุ่มกฏหมายและคดี

วิดีโอ YouTube


บุคลากรกลุ่มกฏหมายและคดี


นายชัยวัชร อาษานอก
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มกฏหมายและคดี


นางสาวชลธิชา บุดดีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม