กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนีรนุช   ชามน้อย
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
นางสมบัติ   บุญประคอง
    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางวัชราภรณ์   หงคำเมือง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางนิตยาพร  วิชัยรัตน์
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวทิพวัลย์  สารีโท
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางจันทราวรรณ  ปัณณราช
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นางสาวธิดาวรรณ  ป้อมสุวรรณ
 ผู้ช่วยนักวิชาการเงินฯ

Comments