สพม.20 พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยโปรแกรม kahoot

posted Jul 24, 2018, 2:32 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 24, 2018, 3:18 AM ]

       นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษาและโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการเรียนการสอนด้วยโปรกรม kahoot ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สนุกสนานและนักเรียนสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอน ช่วยทำให้ครูสามารถวิเคราะห์นักเรียนได้จากโปรแกรมผลสอบเป็นรายบุคคลว่ามีข้อบกพร่องการเรียนรู้ด้านใด และสามารถสอนเพิ่มเติมได้ตรงจุด เป็นกระบวนการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จริง 

           นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 กล่าวว่า การเรียนการสอนในปัจจุบันต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ เราจะห้ามไม่ให้ใช้ไม่ได้ แต่เราจะต้องให้เขาได้เรียนรู้จากเทคโนโลยี ซึ่งทางสพม.20 ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและนำโปรแกรม Kahoot มาใช้ในการอบรมเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้โปรแกรมและนำมาขยายผลต่อที่โรงเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนำโดย ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ เกิดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ได้นำมาการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING ผ่านโปรแกรม kahoot มาใช้ในโรงเรียนและยังมีอีกหลายโรงเรียนในสังกัดสพม.20 ที่นำโปรแกรมนี้มาใช้ในห้องเรียน ด้านนายคมสันต์ ถานกางสุ่ย ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา กล่าวว่า ตนได้เข้าเรียนกับนักเรียนด้วย ยังรูสึกสนุกและลุ้นผลการตอบคำถามอย่างตื่นเต้นไปด้วย

           นางสาวปฎิมาพร รัตนมงคล  นักเรียนชั้น ม.4/2 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา เล่าวว่า ตั้งแต่ครูนำโปรแกรม Kahoot มาใช้ในการเรียนการสอน รู้สึกชอบและอยากมาเรียนมากขึ้น เพราะทำให้เราสนุกในการเรียน และไม่เครียดจนเกินไป Comments