ภารกิจ


วิสัยทัศน์(Vision)

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ จัดการศึกษามัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)

      ๑จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

      ๒พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะการดำรงชีวิตและทักษะอาชีพ มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่มาตรฐานระดับสากล

      ๓ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      ๔บริหารจัดการระบบคุณภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ (Goal)

     . ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติพัฒนาสู่มาตรฐานระดับสากล

    ๒ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะชีวิตและอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

    ๓ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   ๔ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   ๕. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาสอดรับกับนโยบาย แนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

   ๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  มีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสู่มาตรฐานระดับสากล

ประเด็นกลยุทธ์

     ๑ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

     ๒ยกระดับคุณภาพการศึกษา ทักษะในการดำรงชีวิต และทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ๓ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    ๔ส่งเสริม พัฒนา ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

   ๕พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

วัฒนธรรมองค์กร (TEAM)

                                                              การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

 

ค่านิยม ( SMILE)

      S : service mind  >  มีจิตบริการ

     M: Management  > บริหารจัดการที่ดี

      I : International  > มีความเป็นสากล

      L: Life               > พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

      E : Excellence   > มุ่งสู่ความเป็นเลิศ