การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es)เสริมด้วยชุดกิจกรรม  การเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เรื่อง ของไหล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

โดย นางสาวนฤวรรณ  ตั้งวานิชย์เจริญ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเรียนอุดรพัฒนาการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (15/6/61)
            

https://drive.google.com/drive/folders/1Icz89pDP9ZSwiW0NGvud05pwshePve2G?usp=sharing
เปิดอ่านบทความ

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การแต่งภาพด้วยโปรแกรม    Adobe Photoshop ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 

โดย นางสาวปิยภรณ์ ขุสุวรรณ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเรียนอุดรพัฒนาการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (15/6/61)

https://drive.google.com/drive/folders/1myFKfONpSokcMNcgaijdQ_PjoBWlDt35

เปิดอ่านบทความ

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ทัศนศิลป์ ( ศ๒๑๑๐๑ ) หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ทัศนธาตุ

โดย นางสาวศิวัชญา  กันหาชิน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (15/6/61)

https://drive.google.com/drive/folders/1kPc8DpxTXgpnF65ScuQjyDnVNJJKVOCl
เปิดอ่านบทความ

รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โดย นางสาวนิยม อินทร์หาญ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนสร้างคอมวิทยา   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (15/6/61)

https://drive.google.com/drive/folders/1Mjd9soqEiR0Jiwu6ZuFgf0NNS86dqVB_
เปิดอ่านบทความ
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรุป เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ
โดย นายอำพันธ์ วันธงไชย ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (22/5/61)
https://drive.google.com/drive/folders/1swW27-giSluWd1cZjb3gbNe5xSDVp64j
เปิดอ่านบทความ

ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
โดย รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ ของโรงเรียนอุดรพัฒนาการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (16/5/61)


https://drive.google.com/drive/folders/1RuP0wlpk5NgkXIs135UyAbEg6pm8WdkH?usp=sharing
เปิดอ่านบทความ
  โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM )
โดย นางศุภร ไซยขันธ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ของโรงเรียนบ้านดุงวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (17/4/61)
        

https://drive.google.com/drive/folders/1IfiOcmtyD1yR84er9VeFHyZP2Kg9KOrI?usp=sharing
เปิดอ่านบทความ

   
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser