ประกาศย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม(ส่งต่างเขต)

posted May 25, 2018, 1:30 AM by spm20 channel
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ มีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่างภายหลังจากการพิจารณาย้าย จึงประกาศรับย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(ว่างเพิ่มเติม)