ประกาศสรรหาเลขาธิการคุรุสภา

posted Apr 25, 2018, 8:38 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Apr 25, 2018, 8:38 PM
Comments