ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่สนใจศึกษาต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)

posted Jan 28, 2020, 12:50 AM by spm20 channel   [ updated Jan 28, 2020, 12:51 AM ]
 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่สนใจศึกษาต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)