พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา

posted Jun 28, 2018, 9:34 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 28, 2018, 9:34 PM ]

              ตามที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๐  ได้กำหนดจัดพิธีมอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๐  ในวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  โดยพิธีจะเริ่มในเวลา  ๐๙.๐๐  น.  นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอให้ผู้ร่วมพิธีทุกท่าน  ไปรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมพิธี  ภายในเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  หอประชุมพุทธรักษา  หากเลยเวลาที่กำหนด  ท่านอาจจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธี ตามรายละเอียดที่แนบมานี้


Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jun 28, 2018, 9:34 PM
Comments