เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

posted Nov 21, 2017, 12:23 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 21, 2017, 12:24 AM ]
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจักจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรับตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จึงขอประกาศเผยแพยแพร่ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Nov 21, 2017, 12:24 AM
Comments