เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์21 พ.ย. 2560 00:23โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2560 00:24 ]
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจักจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรับตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จึงขอประกาศเผยแพยแพร่ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
21 พ.ย. 2560 00:24
Comments