ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน กรณีเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)