การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

posted Nov 13, 2017, 7:20 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 13, 2017, 7:23 AM ]
สพม.20 ขอแจ้ง
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารที่แนบมานี้


Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Nov 13, 2017, 7:20 AM
Comments