อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

posted Sep 1, 2020, 10:02 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องแนวทางการจัดการขยะจากต้นทางและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายลูกเสือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกฝังพัฒนานักเรียนให้มีวินัย มีความรับผิดชอบสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับเพื่อนได้ โดยมีนางสาวประภัสสร ทามาลี ผอ.โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร


Comments