อบรมการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน

posted Jul 18, 2019, 1:01 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 18, 2019, 1:02 AM ]
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 เพื่อให้ครูวิชาการและครูผู้รับผิดชอบงานวัดผลของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจและนำแนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ไปพัฒนาการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา เพื่ยกระดับคุณภาพผู้เรียนต่อไป โดยมีครูที่รับผิดชอบโรงเรียนละ 2 คนเข้ารับการอบรม