อบรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ

posted Jul 1, 2019, 1:01 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 1, 2019, 1:01 AM ]
วันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรม แนวทางการแก้ไขปัญหา การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ  ณ หอประชุมพุทธรักษา  เพื่อให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการบริหารงานพัสดุ เทคนิคการกำหนดร่าขอบเขตงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะ และการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ได้รับเกียรติวิทยากร คือ นายอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน  และนายมนูญ ปานอุทัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) อบรมระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562