อบรมเชิงปฏิบัติการ Classroom 4.0 เพื่อการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยนายอภิชาต พุทธเจริญ

posted Aug 16, 2017, 1:10 AM by spm20 channel   [ updated Aug 16, 2017, 1:13 AM ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Classroom 4.เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐ณ หอประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

    ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยโครงการโรงเรียนในฝัน  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  ได้จัดสรรงบประมาณ  ปี ๒๕๖๐  งบดำเนินงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  กิจกรรมหลัก : โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในฝันทุกโรงได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและเป้าหมายของการพัฒนาโรงเรียนในฝัน ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  จึงได้จัดทำโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ Classroom 4.เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ” ขึ้น  เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพการใช้ ICT ของครูผู้สอนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและร่วมกับผู้เรียนใช้นวัตกรรมในการสร้างองค์ความรู้   และเพื่อพัฒนาห้องเรียนของโรงเรียนในฝันไปสู่ Classroom 4.0  เป็นโรงเรียนคุณภาพที่มีความพร้อมและความเข้มแข็งด้านวิชาการ  อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ระยะเวลาในการจัดอบรม จำนวน ๒ วัน คือ วันที่  ๑๖ – ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

    กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  คือครูผู้สอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  จากโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  จำนวน  ๒๔  โรงเรียนๆ ละ ๓ คน  รวม  ๗๒  คน  วิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจาก นายอภิชาต  พุทธเจริญ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยาฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (Head of ICT Group Labschool Project)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้ความร่วมมือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกเรื่องการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตลอดการอบรม

Classroom4.0Comments