Video​ Conference การจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา​ ปีการศึกษา​ 2562​ ​

posted Jun 10, 2019, 1:17 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 10, 2019, 1:23 AM ]
วันที่​ 6​ มิถุนายน​ 2562​ เวลา​ 09.00​ น.​ ณ​ ห้องประชุมศรีบุรินทร์​ นายมรกต​ กลัดสอาด​ ผอ.สพม.20​ ได้เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา​ ปีการศึกษา​ 2562​ ผ่านการประชุมทางไกล​ Video​ Conference โดยเน้นย้ำให้ทางโรงเรียนกรอกเลข​ 13​ หลักของนักเรียนให้ถูกต้องและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด​ ซึ่งจัดประชุมโดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร