แถลงข่าวโครงการห้องเรียนกีฬา สพม.20

posted Aug 7, 2017, 12:03 AM by spm20 channel   [ updated Aug 7, 2017, 12:06 AM ]
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พร้อมด้วย ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี รองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี พลโท ดร.อำนวย จุลโนนยาง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุดรพัฒนาการ นายณรงวิท ทะวะลัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชินูทิศ 2 ดร.ธิดาวรรณ นาคเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ และนายศรายุทธ ธ
ิศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินูทิศ 2 ร่วมแถลงข่าว โครงการห้องเรียนกีฬา ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ถึงความพร้อมในการเปิดโครงการห้องเรียนกีฬา ของโรงเรียนอุดรพัฒนาการและโรงเรียนราชินูทิศ 2
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา บนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งในปี 2559 ได้เปิดไปแล้ว 4 แห่ง คือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาคร และในปี 2560 มีนโยบายเปิดเพิ่มอีก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (สพม.20) ได้รับเลือกให้เปิด จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และโรงเรียนราชินูทิศ 2 
ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนด้านกีฬา โดยโรงเรียนอุดรพัฒนาการจะเปิดรับนักเรียนในระดับชั้น ม.4 ในภาคเรียนที่ 2/2560 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และแผนการเรียนศิลป์-กีฬา ส่วนโรงเรียนราชินูทิศ 2 จะเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 ในภาคเรียนที่ 1/2561 โดยเปิดสอนประเภทกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิงทั้ง 2 โรงเรียน
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ เลขที่ 177 หมู่ 2 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000 โทรศัพท์ 042-123115 โทรสาร 042-123116 หรือสมัครทางเว็บไซต์ www.curriculum51.net และ www.upk.ac.th โดยส่งหลักฐานเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เป็นวันสุดท้าย เปิดภาคเรียนในวันที่ 17 ตุลาคม 2560
Comments