สพม.20ยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างทางพหุปัญญา(MI)​

posted Jan 6, 2020, 8:38 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 6, 2020, 8:39 PM ]
       วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม. 20 เป็นประธานเปิดการประชุมโคร
งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างทางพหุปัญญา(MI)​ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูครอบคลุมเทคนิควิธีการ​เรียนรู้แบบผู้เรียน (PLC)​สร้างความรู้ด้วยตนเอง ณ หอประชุมโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับความร่วมมือจากสหวิทยาเขตโนนศรีวัง และสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)​โดยมีนายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีครูจาก 8 กลุ่มสาระในสหวิทยาเขตโนนศรีวัง เข้ารับการอบรมจำนวน 250 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการวิธีการดำเนินกิจกรรมสามารถวางแผนและออกแบบนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในการนี้ดร.วิทยา ประวะโข ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน 7 ข้อ คือ 1.วันเด็ก 2.วันครู 3. กิจกรรมลูกเสือ 4.การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5.คุณภาพนักเรียนใน 3 ด้าน 6.โรงเรียนแห่งความสุข 7.อวยพรปีใหม่ ให้แก่ครูที่เข้ารับการอบรม