สพม.20 แถลงข่าว พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการนักเรียนในสังกัด

posted Nov 9, 2017, 7:59 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
สพม.๒๐ แถลงข่าว พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการนักเรียนในสังกัด วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ (สพม.๒๐) นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง , นายวีระชัย บุญคำมูล, นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ว่าที่ร้อยตรีบรรจง มูลตรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร นายวาสนา จุฑานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ นายบัณทิต ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมแถลงข่าวการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ผลงานนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการที่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์นโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้ ๑.การนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน จำนวน ๕๔ บูธ มีกิจกรรมดังนี้ ๑. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ๒. กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ ๓. กิจกรรมชุมนุมธุรกิจพอเพียง ๔. กิจกรรม STEM Education ๕. กิจกรรมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ๖. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๗. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๘. กิจกรรมโรงเรียนประชารัฐ ๙. กิจกรรมวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องในวัยเรียน ๑๐. กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๑๑. กิจกรรมคุ้มครองเด็ก ๑๒. กิจกรรมทวิศึกษา ๑๓. ห้องเรียนกีฬา ๒.นำเสนอผลการดำเนินงานบนเวทีกิจกรรมชุมนุมธุรกิจพอเพียง ที่ได้รับคัดเลือกจากสหวิทยาเขตทั้ง ๙ สหวิทยาเขต และจะคัดเลือก ๓ โรงเรียนเพื่อรับโล่รางวัล ซึ่งจะจัดงานในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมการิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบชุดกีฬาให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา โรงเรียนอุดรพัฒนาการด้วย  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

Comments