สพม.20สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว.21/2560 แก่ผู้บริหารสถานศึกษา

posted Jun 25, 2019, 8:40 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 25, 2019, 8:44 AM ]

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว21/2560 ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรัยนสตรีราชินูทิศ ได้รับเกียรติจากนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นางภัทรมน ไกรศรีทุม ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตาม ว 21/2560 คนแรกของสพม.20 นายอดุลย์ สุปัญญา ผอ.โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง อ.มหาวิทยาลัยมหาสารคามComments