สพม.20 ระดมความคิดเห็นจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

posted Nov 13, 2017, 7:39 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดประชุมจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมพุทธรักษา  โดยมีคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด เพื่อระดมความคิดเห็นแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสพฐ. และเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องความต้องการของโรงเรียนมากที่สุด โดยมีนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม จากนั้นได้แบ่งกลุ่มดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ดูภาพกิกจรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

Comments