สพม.20 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตสุจริต

posted Nov 9, 2017, 8:02 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

         วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ซึ่งนำโดย นางปณิชา นัยเพียร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลฯภาคกลางและกรุงเทพมหานคร สำนักติดตามและประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการคณะและคณะ โดยมีการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้รับความร่วมมือจากครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์และโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร และสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จากนั้นได้ประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon


Comments