สพม.20 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

posted Oct 20, 2020, 10:06 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีนายวิทยา บุราณ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯกล่าวรายงาน โดยเป็นการจัดอบรมรุ่นที่ 1 มีครูจากสหวิทยาเขตอุดรพิทยานุกูล สหวิทยาเขตกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม สหวิทยาเขตหนองหาน สหวิทยาเขตบ้านดุงทุ่งฝน รวม 93 คนเข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ และเพื่อพัฒนาทักษะให้ครูวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ในการประเมิน PISA โดยการสอบ PISA เป็นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยจะประเมินนักเรียนในระดับชั้น ม.3 โดยอบรมระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น

Comments