สพม.20ประชุมขยายผลการโรงเรียนสุจริต

posted Aug 8, 2020, 7:56 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 8, 2020, 7:59 AM ]

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต )ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และครูผู้สอน จำนวน 126 คน เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นการขยายผลการดำเนินโครงการ ทั้ง 7 กิจกรรม ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 63 โรงเรียน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนหนองหานวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยก่อนการประชุมได้มีกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต