สพม.20 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. ในการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.20

posted Jun 4, 2020, 9:47 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 5 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. ในการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.20 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ณ หอประชุมพุทธรักษา ซึ่งจะออกติดตามในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 โดยมีคณะกรรมการก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม
  
 
  
Comments