สพม.20พัฒนาศักยภาพครูเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

posted Aug 20, 2019, 2:55 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการระดับเชี่ยวชาญ เพื่อให้ครูได้เข้าใจกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องมือวิจัย ณ หอประชุมพุทธรักษา ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดย รองศาสตราจารย์ดร. ชวลิต ชูกําแพง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิต อาษานอก และ อ.ดร.ธนาดล ภูสีฤทธิ์ โดยมีเข้ารับการอบรมพัฒนาในครั้งนี้ จำนวน 65 คน


Comments